+(995) 595 04 11 88 +(995) 595 04 11 86 +(995) 595 04 11 89

ფასი340

კოდი8004335

მანქანის სავარძელი Lupo

  • 7 პოზიციაზე მორებადი თავის დასადები
  • მოგრძო დასაყრდნობი თავისა და მხრების არეში
  • ოპტიმალურად მორგებადი ღვედი
  • ვერდითი და თავის დასადების დამატებითი დარბილება
  • 2 პოზიციაზე დამაგრებადი 5-პუნქტიანი ღვედი
  • კომფორტული სახელურები

  მანქანისამსავარძლისმოხმარება ,მისიხარისხისადასხვადასხვაპოზიციაზემორგებადი ,თავისდასადებისწყალობით ,შესაძლებელია 9თვიდან -12 წლამდე.

  იგიშექმნილიაუსაფრთხოებისადაორთოპედიულისტანდარტებისსრულიდაცვით.

  რბილიდაორთოპედიულადმორგებულისავარძელიგათვლილიახანგრძლივმგზავრობაზე.

  მისისაზურგედაწინწამოწეულითავისდასადები( 7 პოზიცია)მოგრძო დასაყრდნობი თავისა და მხრების არეში ) ,რომლებიცასევესხვადასხვაპოზიციებზეამორგებადი ,სრულყოფილადერგებაბავშვისსხეულზედადამატებითიკომფორტისადაუსაფრთხოებისსრულიგარანტია.